Privacy verklaring

 

PRIVACYVERKLARING

 

Nouvall Engineering Services, gevestigd en kantoorhoudende te Terneuzen aan Oostelijk Bolwerk 7, hierna te noemen “Nouvall”, respecteert uw privacy en verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de eisen die de regelgeving daaraan stelt. In deze Privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Algemeen:

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens door de volgende onderneming(en):

 • Nouvall Engineering Services B.V.
 • Nouvall Engineering Services Nederland B.V.
 • Nouvall Engineering Services Belgium B.V.

 

Door middel van deze privacyverklaring maken wij inzichtelijk op welke wijze en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens en uw bijzondere persoonsgegevens verwerken. Voor de verwerking van uw persoonsgegevens en uw bijzondere persoonsgegevens, zoals in deze privacyverklaring wordt beschreven, zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke. Op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw bijzondere persoonsgegevens is per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

 

Persoonsgegevens

Wij verwerken of verwerken mogelijkerwijs de volgende algemene persoonsgegevens van u: voornaam, achternaam, geboortedatum, BSN-nummer of ander nationaal identificatienummer, burgerlijke staat, woonadres, e-mailadres, vast telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, IP-adres of andere contactgegevens.

 

Wanneer u bij ons komt werken, ongeacht of dat gebeurt op grond van een uitzendovereenkomst, arbeidsovereenkomst, overeenkomst van opdracht of anderszins, vragen wij u een zogenaamd “startformulier” in te vullen en te verklaren dat u ons toestemming geeft om alle door middel van het startformulier van u gekregen gegevens te mogen verwerken. Naast de al genoemde algemene persoonsgegevens verwerken wij of verwerken wij via het “startformulier” een aantal algemene en bijzondere persoonsgegevens van u.

 

Doelen en rechtsgronden verwerking persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens

Wij verwerken uw algemene en bijzondere persoonsgegevens met een aantal doelen, namelijk de volgende:

 • Om telefonisch contact op te nemen indien u daarom verzoekt;
 • Om u schriftelijk of elektronisch te kunnen benaderen;
 • In het kader van de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst dan wel met u gemaakte afspraken;
 • In het kader van onze klanten- en leveranciersadministratie;
 • In het kader van de verbetering van onze dienstverlening, het beheer van onze commerciële relaties en marketingdoeleinden;
 • Voor de administratie en het beheer van bij ons werkzame personen;
 • Voor de nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Ter bescherming van de maatschappij of onszelf.

 

Wij verwerken uw overige algemene en bijzondere persoonsgegevens op een zodanige wijze dat deze verwerking geschiedt op grond van een of meerdere wettelijke basis, namelijk de volgende:

 • U hebt ons uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking gegeven;
 • De verwerking is noodzakelijk ter bescherming van vitale belangen van een persoon in het algemeen en de bij ons werkzame personen in het bijzonder (bijvoorbeeld in het geval van ongelukken of incidenten)
 • De verwerking is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting of om ons te kunnen houden aan andere regelgevende normen, verplichtingen en/of gedragscodes;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de tussen u en ons gesloten overeenkomst c.q. gemaakte afspraken;
 • De verwerking geschiedt op basis van door ons nagestreefde, gerechtvaardigde belangen, die onder meer kunnen bestaan uit het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten en commerciële belangen, het verbeteren van onze diensten, het behoud en verbeteren van onze marktpositie, de bescherming van ons bedrijf en haar aandeelhouders, de bescherming van binnen ons bedrijf werkzame personen, klanten en leveranciers en voor administratieve doeleinden.

 

Wij zullen uw persoonsgegevens en uw bijzondere persoonsgegevens niet voor andere doelen verwerken zonder uw toestemming.


 

Derden:

Voor de verwerking van persoonsgegevens en het nastreven van de hiervoor genoemde doelen kunnen wij gebruik maken van dienstverleners, die als verwerker uitsluitend in onze opdracht en ten behoeve van ons optreden. Verwerkers werken op grond van een daartoe met hen afgesloten verwerkersovereenkomst, waarbij wij hen opdragen voldoende waarborgen te bieden voor de bescherming van uw gegevens en de verwezenlijking van uw rechten als betrokkene. Wij dragen er zorg voor dat uw persoonsgegevens alleen binnen de Europese Ruimte worden verwerkt of beheerd en niet zonder uw toestemming daarbuiten.

 

In bepaalde specifieke gevallen kunnen wij gedwongen zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan de overheid, overheidsinstanties zoals de politie, brandweer en/of zorgverleners, wettelijke instanties en/of toezichthoudende instanties.

 

Voor het overige geldt dat wij uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of wij daar op grond van een gerechtelijk bevel of een wettelijke plicht toe gehouden zijn.

 

Rechten van betrokkenen:

Als eigenaar van uw persoonsgegevens (betrokkene) hebt u de navolgende de in de AVG omschreven rechten. Indien u daarvan gebruik wil maken, kunt u daartoe aan ons een verzoek doen. Wij zullen vervolgens zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, uw verzoek inwilligen tenzij de AVG, de wet of daarop gebaseerde regelgeving zich daartegen verzetten. Uw rechten zijn:

 • Recht op inzage: u kunt ons vragen om een opgave te krijgen van uw persoonsgegevens die wij verwerken en beheren.
 • Recht op correctie: u kunt ons vragen om correctie van uw persoonsgegevens indien wij uw persoonsgegevens foutief gebruiken.
 • Recht om vergeten te worden: u kunt ons vragen om uw gegevens te verwijderen uit onze bestanden.
 • Recht op dataportabiliteit: u kunt ons vragen om uw persoonsgegevens over te dragen aan een door u aangegeven instantie.

 

Websitebezoek en cookies
Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device.

Op onze website worden cookies of vergelijkbare technologieën waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen gebruikt om goed functioneren van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies) en om het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies).

 

Onze website maakt daarnaast gebruik van zogenaamde social-plugins met links naar sociale netwerken of websites zoals Facebook, LinkedIn, Twitter of YouTube.

 

Beveiligingsmaatregelen:

Wij hebben diverse passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.
 

Uw persoonsgegevens worden alleen door medewerkers van ons geraadpleegd of verwerkt die hier gezien hun functie toegang tot moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Ook met betrekking tot derde partijen hebben wij maatregelen getroffen. Zo hebben wij met iedere derde partij die uw gegevens verwerkt een verwerkersovereenkomst gesloten. Hierin is het doel van de verwerking vastgelegd en worden tevens afspraken gemaakt over het niveau van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

 

Bewaartermijn gegevens:

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. De bewaartermijn van uw gegevens kunt u bij ons opvragen.

 

Vragen, opmerkingen of klachten:

Wij stellen uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd of een klacht hebt over de manier waarop wij gebruik maken van uw persoonsgegevens, kunt u dit schriftelijk of elektronisch aan ons melden via een e-mail naar admin@nouvall.com. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de site van de AP.

 

Nouvall Engineering Services heeft deze privacyverklaring vastgesteld op 1 juni 2018. Nouvall Engineering Services heeft het recht deze verklaring aan te vullen of te wijzigen. De meest recente versie van deze privacyverklaring vindt u hier.

 

Onze referenties

Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en het webverkeer te analyseren. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op 'Instellingen' te klikken. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klikt u op 'Alle cookies toestaan'.